BOSKIE CIOSY ZDEMOLUJĄ ŚWIAT?!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

„Ujrzałem też inny znak na niebie – wielki i zadziwiający. Siedmiu aniołów miało siedem plag [ciosów] – już ostatnich, bo przez nie dokona się gniew Boga”. „Pismo [Święte] nie może być naruszone” — Objawienie 15:1 pau; Jana 10:35 bpd.

Treść: Porażające zły świat ludzki ‘ostatnie ciosy Boga’! Boskie ‘uderzenia’ spowodują ogromne spustoszenie tego świata i jeszcze jeden bardzo dotkliwy ‘cios’!

       ŚWIĘTY BÓG, Najwyższy Autorytet w duchowo-materialnym Wszechświecie, ujawnił w formie proroctw swe zamierzenia i postanowienia. Wypełnią się one niezawodnie i nieuchronnie, lecz dla tego złego świata ludzkiego nie ma dobrego proroctwa — żadnego! Dlatego, kiedy ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’ szybko opróżni ich zawartość, obecny zły świat ludzki spotka ogromne i zdumiewające spustoszenie. Potężni aniołowie Boży na pewno dokładnie wykonają to Boskie zadanie. Rozpocznie się wtedy wielki dramat i horror tego złego świata. Nie będzie już dla niego żadnej ucieczki, ani litości ze strony Boga Ojca i Pana Jezusa. Dosięgające zły świat ludzki wielce zadziwiające, porażające i demolujące ciosy [uderzenia] Boga powalą go. Po nich nigdy już się nie podniesie, ponieważ nastąpi totalna klęska wszystkich jego formacji i struktur. Będzie już tylko oczekiwał na zadanie mu ostatecznego i śmiertelnego ciosu Boskiego. Czego konkretnie dotyczą ‘ostatnie ciosy gniewu Boga’? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie pomoże nam jeszcze lepiej zrozumieć niezwykłe działania niezwykłego Boga Ojca i Jego Pomazańca (Chrystusa) Jezusa (Objawienie 15:1 do 16:21; Psalm 103:20).

                Dlaczego ‘ciosy Boga uderzą’ świat ludzki?

       W Piśmie Świętym mamy zadziwiające proroctwo wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’ (gr. ‘plēgē’ i hebr. ‘maggephah’ lub ‘makkah’ to dosł. ‘cios’ czy ‘uderzenie’, ‘plaga’, ‘klęska’). Ta zdumiewająca, prorocza wizja metaforycznie ujawnia jak ostatecznie Bóg okaże swe wielkie oburzenie czy wręcz ‘szaleńcze wzburzenie’ [gr. ‘thymos’] z powodu ogromu dokonanego i dokonującego się zła w tym świecie ludzkim. To proroctwo będzie spełniać się równolegle z proroczym i ostatnim „trzecim biada” zapoczątkowanym przez metaforyczny, ostatni ‘głos trąby siódmego anioła’. W niebie nastąpi wtedy proklamacja: „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [Chrystusowi] Jego”. Natomiast na ziemi: ‘Wzburzą się narody i nadejdzie Boży gniew’. „Czas zniszczyć niszczących ziemię”! Nadejście sądu Bożego nastąpi po nokautujących świat ludzki Boskich ciosach. Po metaforycznych ‘błyskawicach, głosach, gromach, wielkim trzęsieniu ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne będzie to trzęsienie, ten zły świat religijno-polityczny zacznie ginąć. Następnie świat jaki obecnie znamy, wraz ze swymi uwodzącymi, zwodniczymi religiami, legnie w gruzach i stoczy się w wieczny niebyt (Objawienie 11:14-19 bw, pau; 15:1 do 16:21). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Starożytni Izraelici uparcie dopuszczali się bardzo poważnych grzechów, byli opornym i nieposłusznym narodem. Wcześniej jednak Bóg z góry ostrzegł i zapewnił, że ‘złamie ich wyniosłą pychę’, a to poprzez ‘pomnożenie siedmiokrotnie ciosów’. Mojżesz ponownie stanowczo potwierdził, że jeżeli nie będą pilnie spełniać wszystkich słów Prawa, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana [JHWH], Boga swego, to On niezwykłymi ciosami ugodzi ich, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi’. Stało się to w końcu dla tych ówczesnych i rzekomo służących Bogu ludzi wstrząsającym faktem (3Mojżeszowa 26:21 bw, nwt-pl; porównaj kontekst np. w. 14-24; 5Mojżeszowa 28:58,59 bw; porównaj kontekst całego rozdziału).

       Starożytny Egipt dotknęło ‘dziesięć plag’ czy dosłownie dziesięć ciosów od Boga, które doprowadziły ówczesne mocarstwo do klęski nie tylko gospodarczej, ale zwłaszcza do ruiny religijnej i politycznej. Jaki był głębszy cel tego Bożego działania? Upartemu, wyniosłemu i ‘boskiemu’ faraonowi Bóg powiedział: Tym razem bowiem zamierzam spuścić wszystkie moje plagi [ciosy] na ciebie samego, na twoich dworzan i na twój lud, abyś przekonał się, że nie ma Mi równego na całej ziemi. Nadszedł czas, bym wyciągnął dłoń i ugodził ciebie i twój lud taką zarazą, która zgładzi cię z ziemi. Tylko dlatego zachowałem cię jeszcze przy życiu, aby ukazać ci moją moc i żeby moje imię rozgłaszano po całej ziemi‘Dziesięć ciosów’ Boga, które dotknęły Egipt, ówczesne mocarstwo, nie tylko były wyjątkowo natrętne i dokuczliwe, lecz te ostatnie były szczególnie wyniszczające, druzgoczące i nokautujące. Nawet dworzanie usilnie przekonywali faraona mówiąc do niego: „Czy nie zdajesz sobie sprawy, że Egipt ginie”? Czy też „zginął”, „popada w ruinę” lub „zmierza do zagłady”, a więc do katastrofy, której Sprawcą był Bóg Wszechmocny. Bóg także ‘dokonał sądu nad wszystkimi bogami Egiptu’, którzy okazali się marnością czy nicością. Jaki był jeszcze dalszy cel Bożego działania? To przede wszystkim religijny upadek Egiptu pozwolił 12 pokoleniom izraelskim wyjść z jego niewoli. Zaraz też potem doszło do militarnej klęski Egiptu i do spektakularnego ocalenia Izraelitów nad Morzem Czerwonym (2Mojżeszowa 9:14-16 pau; 10:7 pau, nwt-pl, bp, br; poznaj i rozważ historię Boskich dziesięciu plag [ciosów] egipskich znajdując analogię 2Mojżeszowa 7:1 do 12:41; 14:1 do 15:19; porównaj Psalm 97:7; 86:8-10; Izajasza 44:9-20,25).

      W ‘wyznaczonym czasie’ dla tego złego świata ludzkiego, „siedmiu aniołów” otrzyma Boskie polecenie: „Idźcie i wylejcie na ziemię [świat ludzki] siedem czasz gniewu [wzburzenia, szału] Boga”! Nikt nie zdoła powstrzymać tych ‘ostatnich uderzeń Boga’, ponieważ to On ‘ma władzę [moc] nad tymi ciosami’. Nie chodzi jednak o literalną ziemię czy o dosłownie pojmowane morze, źródła wód, rzeki, słońce, powietrze, bo przecież to nie one zasługują na niepomyślny wyrok Boży. Bóg raczej zapowiada, że stanie w obronie swego globu ziemskiego, kiedy w końcu ‘zniszczy niszczących ziemię’. Księga Apokalipsy czy Objawienia zawiera wybitne proroctwa alegoryczno-metaforyczno-symboliczne i aby zrozumieć trzeba je łączyć z całym Pismem Świętym. Dosłowna interpretacja nie świadczyłaby o ‘wnikliwości’ oraz nie byłaby poważnym traktowaniem Wszechmocnego, Świętego i Prawego Boga (Objawienie 11:18 nwt-pl, pau; 16:9; porównaj Izajasza 45:18; Daniela 11:33,35; 12:10; Objawienie 4:8; 5Mojżeszowa 32:4,5; Jeremiasza 10:10-13).

       ‘Siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga’ to przejaw Jego wielkiego oburzenia na ten zły świat ludzki. Jednak „siedem czasz gniewu Boga” działać będą jak Jego ‘ciosy’ czy ‘uderzenia’, które zadadzą temu światu ludzkiemu ostateczny i zupełny nokaut. Jak ogromnego spustoszenia czy ruiny w tym świecie ludzkim dokona szybkie wylanie całej zawartości proroczych ‘złotych czasz’, które jako ‘ostatnie ciosy dopełnią gniew Boży’?

— Jak można rozumieć to proroctwo Boga?

                     Porażające świat ludzkiostatnie ciosy Boga’!

— Aniołowie z siedmioma złotymi czaszami, które są ostatnimi ciosami, plagami czy uderzeniami Boga z powodu Jego ‘szaleńczego wzburzenia’ — OBJAWIENIE 16:1-17 (pau/nwt-pl):

CIOS — „Poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. Złośliwe i bolesne wrzody dotknęły ludzi, którzy mieli znak bestii [z morza] i oddawali pokłon [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt bałwochwalczej uległości najwyższej władzy tego świata] jej obrazowi [bestii z otchłani]”.

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

— Metaforyczna „ziemia” jako stały ląd to ugruntowana, stabilniejsza i zamożna część tego świata ludzkiego, zorganizowana przez jego potężnych i możnych, a więc jego establishment. Ludzie ci mający władzę i autorytet, stworzyli system polityczno-finansowo-gospodarczy o zasięgu globalnym. Jest on tylko pozornie stabilny, stanie się bowiem w końcu wielce nieudolny, bezradny i bezsilny! Tym bardziej jednak będzie się oczekiwać od każdego, aby jawnie do niego przynależał albo usilnie go popierał. Z racji zagrożenia swej egzystencji, narody i poszczególni ludzie będą rozmyślnie adorowali ten zorganizowany system światowy. To złe i zgubne działanie bałwochwalcze będzie dla Boga Ojca i Pana Jezusa odrażające. Dlatego zostaną dotknięci przez Boga (tak, tak) metaforycznymi, ‘złośliwymi i bolesnymi wrzodami’ czy raczej ‘wrzodem bolesnym, odrażającym i złośliwym, cuchnącym. Bowiem boleśnie cierpieć będą permanentną udrękę ciągłego fiaska uporczywych, desperackich czy rozpaczliwych działań naprawczych i ratunkowych tego świata. Ten zły, moralnie upadły świat ludzki będzie wtedy dotknięty szybko postępującą, nieuleczalną i śmiertelną chorobą. Żadne szumne i ambitne reformy oraz uparte forsowanie wymyślnych rozwiązań jego władców nie uchronią go przed bankructwem i chaosem. Dlatego chcąc uniknąć nieszczęścia czy klęski trzeba pokornie skierować się do Boga Ojca i Pana Jezusa. Koniecznie posłuchać nawoływania: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”! Pan Jezus Chrystus wręcz ostrzegł: „Panu Bogu swemu pokłon [hołd] oddawać i tylko Jemu służyć będziesz”! (Objawienie 14:6-11 bp; Mateusza 4:10 bw; porównaj Daniela 8:23-25 bw, bt; Objawienie 13:1-18; 15:2; 16:2; 19:20; 21:8; 22:15)

CIOS — „Drugi wylał swoją czaszę na morze. Stało się ono jak krew zmarłego i wszystko, co żyło w morzu, wymarło”.

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

— Metaforyczne „morze” to niespokojne, nieobliczalne i buntownicze czy agresywne i sięgające po ekstremizm, a nawet po terroryzm, wielkie masy ludzkie tego świata. Staną się one ‘wzburzonym morzem’, „gdy zahuczy” wywoła „na ziemi lęk bezradnych narodów”. Morze” tego świata stanie się w końcu całkowicie ‘martwym jak krew zmarłego’, jakże zepsutym i ‘cuchnącym’, czyli pozbawionym zupełnie życia. Będzie ono odrażającym czy budzącym wstręt Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa Naszego Zbawcy. Przebywanie w tym skażonym medium, środowisku stanie się śmiertelnym zagrożeniem i dlatego nie można do niego należeć! W końcu w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy”, w Armagedonie [Har-Magedonie] ‘morze’ to przestanie istnieć! Tylkou Boga jest źródło życia’! On swego Pomazańca, Pana Jezusa Chrystusa uczynił drogą i prawdą, i życiemoraz ‘Władcą i Zbawicielem świata’ (Łukasza 21:25 bw; Izajasza 17:12,13; 57:20,21; 2Mojżeszowa 7:17,18; Jana 14:6 pau; 11:25; 17:14; Objawienie 16:14,16 bp; 21:1; Psalm 36:10/9/; Dzieje 5:31; 1Jana 4:14; porównaj Judy 13)

CIOS — „Trzeci wylał swoją czaszę na rzeki i na źródła wody, a te zamieniły się w krew. I usłyszałem, co mówił anioł wód: Ty, Który Jesteś i Który Byłeś, Jesteś Sprawiedliwy i Święty, ponieważ wydałeś ten wyrok. Skoro oni przelali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia krew. Zasługują na to. Usłyszałem też, co mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże Wszechmocny, słuszne i sprawiedliwe są twoje wyroki”.

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

„Źródła” przewodniej mądrości tego świata i uznane teorie, nauki, także religijne czy wielkie programy jego mędrców staną się nieużyteczne — nie uratują narodów przed ‘gorzkim’ końcem. Dlatego, że te metaforyczne „rzeki i źródła wód” tego świata są i tym bardziej do końca pozostaną zepsute, skażone, ‘cuchnące’, a więc zupełnie nieprzydatne do życia. Dla Boga Ojca i Pana Jezusa staną się głupstwem, a nawet czymś wstrętnym: „Zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych [inteligentnych]”, „dlatego nadal w przedziwny sposób będę postępował z tym ludem. Będę mnożył rzeczy przedziwne tak, że na nic nie przyda się mądrość jego mędrców, a roztropność jego roztropnych okaże się daremna”. „Gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga”. Zwłaszcza przywódcy religijni i polityczni chrześcijaństwa tego świata, jego wielcy i mędrcy ‘popełnili podwójne zło: porzucili Boga, źródło żywej wody, żeby sporządzić sobie zbiorniki, zbiorniki popękane, nie [niezdolne] utrzymujące wody’. To przede wszystkim chrześcijaństwo tego świata zbrukane jest ogromem szokujących zbrodni i morzem przelanej krwi, w tym ‘przelanej krwi świętych i proroków’. Tylko u Boga jest źródło życia’! On uczynił swego Pomazańca, Chrystusa drogą i prawdą, i życiemoraz ‘Władcą i Zbawicielem świata’ (1Koryntian 1:19-21 bpd; 3:19 bpd; Izajasza 29:14 pau; Jeremiasza 2:13 pau; 17:13; Psalm 36:10/9/; Jana 14:6 pau; 11:25; Dzieje 5:31; 1Jana 4:14; porównaj Objawienie 7:9-17; 21:6; 2Mojżeszowa 7:14-25)

CIOS — „Czwarty wylał swoją czaszę na słońce i mogło ono przypiekać ludzi ogniem. A ludzie, udręczeni wielkim żarem, zaczęli bluźnić imieniu Boga, od którego przyszły te plagi [‘który ma moc, władzę nad tymi ciosami’], lecz nie nawrócili się [gr. dosł. ‘nie opamiętali się — nie zmienili myślenia’], aby oddać Mu chwałę”.

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

— Przywódcy tego świata to metaforyczny, nieznośny skwar „słońca” panującego nad globem ziemskim. Będą oni ‘przypiekać wielkim gorącem swej okrutnej władzy tych, którzy uporczywie będą ku nim zmierzać. W swym lęku i gniewie, w swej bezsilności, bezradności i desperacji wielu ludzi będzie bluźnić imieniu Boga’. A więc będą drwić czy okazywać Bogu pogardę ‘i nie nawrócą się’, i nie okażą skruchy [gr. dosł. ‘nie opamiętają się — nie zmienią myślenia’]’. Ostatecznie nie ‘ulękną się Boga i nie dadzą Mu chwały, kiedy nadejdzie godzina Jego sądu. Nie oddadzą pokłonu [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’! Będą woleli cierpieć ‘palenie wielkim upałem’ władzy swych władców. Skończy się to dla nich niczym innym jak tylko gorzkim rozczarowaniem i nieszczęściem! A przecież mogliby ‘nie zaznać głodu ani pragnienia i nie poraziłoby ich słońce ani żaden upał, bo Baranek [Jezus Chrystus] stojący na środku tronu pasłby ich i poprowadziłby ich do źródeł wody życia, a Bóg otarłby z ich oczu każdą łzę’ (Objawienie 7:9-17 pau; 14:7 bp; 16:9).

CIOS — „Piąty wylał swoją czaszę na tron bestii [z morza]. Jej królestwo okryła ciemność i ludzie z bólu gryźli sobie języki. Zaczęli bluźnić Bogu nieba z powodu swojego bólu i wrzodów, ale nie zmienili swego postępowania [gr. dosł. ‘nie opamiętali się — nie zmienili myślenia’]”.

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

— Metaforyczna „ciemność” dotknie „tron bestii”, globalną sferę polityczną tego złego świata, ponieważ nastąpi jej wyraźny upadek moralny i duchowy, a więc i utrata autorytetu. Pan Jezus Chrystus powołał się na metaforyczno-symboliczne wypowiedzi z Pism Hebrajskich i podobnie prorokował: „słońce ściemnieje i księżyc nie da swego światła, i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Panowanie władców tego złego świata ludzkiego, zwłaszcza w obrębie odstępczego chrześcijaństwa tego świata, stanie się ‘słońcem pogrążonym w ciemności’. A wpływ na sprawy ziemskie okrutnej ich władzy, stanie się ‘księżycem bez światła’, a oni sami ‘gwiazdami spadającymi z nieba [metaforycznymi meteorami czy meteorytami?]’. Wszystko to prowadzić będzie do beznadziejności życia ludzkiego, także ogromnego rozlewu krwi i śmierci. Władcy tego świata i uległe im narody z racji zagrożenia swej egzystencji, będą jednak rozmyślnie oraz uparcie czy notorycznie adorowali ten zły świat, zwłaszcza polityczny. Dlatego utoną w gęstych ‘ciemnościach’ bezradności i beznadziejności, potęgujących ich lęk czy wręcz rozpacz, ‘lament’„Moce niebios zostaną wstrząśnięte”, nastąpi zdemaskowanie ‘boga tego świata’ i ‘jego aniołów’, ‘władców tego świata ciemności’, jako głównej tego przyczyny, spowoduje to u ludzi głęboką i bolesną żenadę. Jednak zamiast przestać uparcie tkwić w tym dotkniętym śmiertelną chorobą świecie, to będą woleli cierpieć ‘i z bólu gryźć swe języki’ oraz znosić ‘swój ból i wrzody’. Wielu z bezradności i rozpaczy będzie „bluźnić Bogu nieba”, będą więc okazywać Bogu pogardę czy drwić ‘i nie nawrócą się’, i nie okażą skruchy za swe uczynki [gr. dosł. ‘nie opamiętają się — nie zmienią myślenia’]’. Nie będą szukać uzdrowienia czyzbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]! (Mateusza 24:29 nwt-pl; Marka 13:24,25; Łukasza 21:25,26 bw; 2Koryntian 4:4; Objawienie 6:12; 7:9,10 bw; 12:9; 13:2; 16:2,11; Efezjan 6:12 bw; porównaj Izajasza 13:10 bp; Joela 3:4 bw; Jana 14:30; Judy 13)

CIOS — „Szósty wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat [Babilonu wielkiego]. Woda rzeki wyschła, aby otworzyła się droga królom Wschodu [Bóg i Pan Jezus]. I zobaczyłem, jak z gardzieli smoka [szatan diabeł], z gardzieli bestii [z morza] i z ust fałszywego proroka [bestia z ziemi] wyszły trzy duchy nieczyste podobne do ropuch. Były to duchy demoniczne, które czynią znaki. Udają się one do królów całej ziemi, aby zgromadzić ich do walki na wielki dzień Wszechmocnego Boga. Oto przychodzę jak złodziej. Szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swych szat, by nie chodzić nagim i aby nie oglądano jego poniżenia. Zgromadzono ich na miejscu zwanym po hebrajsku Harmagedon [Armagedon]”.

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

1) „Wielka rzeka Eufrat” dosłownie znaczy ‘wielka rzeka dobra, obfitująca i płodna’. To metaforyczne, ‘obfitujące’, ‘wielkie wody nierządnego Babilonu wielkiego’. Jednak ku przerażeniu wielu gwałtownie ‘wyschną’, albowiem szeregi zwolenników, obrońców i kibiców uwodzących, zwodniczych religii tego świata radykalnie i drastycznie stopnieją! W tym, a jakże, gwałtownie odpłyną rzesze zwolenników, obrońców i kibiców religii chrześcijaństwa tego świata czy jego organizacji i instytucji religijnych. Dla religii tego świata bardzo bolesne będzie zwłaszcza radykalne ograniczenie wsparcia materialnego i finansowego. Powodem tego zapewne będzie drastycznie zagrożona egzystencja i radykalna niechęć ludzi dotychczas ich popierających lub odwrócenie się tych ludzi od religii czy ich porzucenie. Ta bardzo kiepska sytuacja religii tego świata będzie skutkiem działania ‘ciosów Boga, który ma moc, władzę nad nimi’. Tylko osobiste zbawienie jest u Boga i u Baranka [Jezusa], a nie w zorganizowanych religiach tego złego świata! (Objawienie 16:9 nwt-pl; 18:2-4,8,21 bw, nwt-pl; 7:10).

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

2) Trzy duchy nieczyste [duchy demonów] podobne do ropuch wychodzące z gardzieli smoka [szatan diabeł], z gardzieli bestii [z morza] i z ust fałszywego proroka [dwurożna bestia z ziemi] są metaforą biblijną. Czego? To nachalna i wyjątkowo kłamliwa, wszechobecna propaganda diabelska ostatecznie pociągnie wszystkich przywódców tego złego świata ludzkiego ku „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”. Niemały w tym udział będzie niewątpliwie miał dominujący lider, wiodące ‘dwurożne’ mocarstwo polityczne zwane biblijnie także „fałszywym [kłamliwym] prorokiem”. Jego potężny wpływ będzie wynikał z ‘wykonywania całej władzy bestii z morza’, którą będzie globalny system polityczny tego świata. W toksycznej propagandzie inspirowanej przez demony będą także miały swój udział, zdominowane zapewne zgodnym kłamstwem, środki masowego przekazu. Wszyscy władcy tego świata alegoryczno-symbolicznie zostaną ‘zgromadzeni na miejscu zwanym Armagedon. Nagle bowiem znajdą się w sytuacji nie do pozazdroszczenia — we wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego ‘Władcą królów ziemi’, Panem Jezusem Chrystusem (Objawienie 1:5; 11:15; 12:10; 13:1-18; 16:12-16 nwt-pl; 19:20; Mateusza 28:18; porównaj 1Jana 4:6 nwt-pl; „trzy duchy nieczyste” – biblijna symbolika liczby „3” oznacza szczególny nacisk, presję lub nasilenie).

CIOS — „Siódmy wylał swoją czaszę w powietrze. Wtedy ze świątyni, od tronu, wyszedł potężny głos, który mówił: Stało się!

       Następstwa ‘Boskiego ciosu/uderzenia’:

— Ostatni ośrodek podtrzymujący życie, metaforyczne „powietrze”, którym ‘oddychają’, a więc żyją narody tego świata, stanie się śmiertelnie toksyczne. Ten świat ludzki wejdzie w fazę agonalną i życie w nim nie będzie już możliwe! Dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą dziedzinę ich życia, dopełniając miary gniewu Bożego. To będzie tragiczny skutek przemożnie niszczącego wpływu władcy sfery [mocy] powietrza, (władcy) ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa”. To także wynik okrutnego działania ‘ponurych władców tego świata, złych duchów, które unoszą się w przestworzach’. I stanie się’! (Efezjan 2:2 pau, bpd, nwt-pl; 6:12 kow; Objawienie 16:17; Jana 14:30)

       Jak ogromnego spustoszenia w tym świecie ludzkim dokona ‘siedem ostatnich ciosów/uderzeń Boskich’?

        Ogromne spustoszenie i jeszcze jeden bardzo dotkliwy cios!

— „Wówczas pojawiły się błyskawice, głosy, gromy i wielkie trzęsienie ziemi. Odkąd człowiek istniał na ziemi, nie było tak gwałtownego trzęsienia. Wielkie miasto rozpadło się na trzy części, a miasta narodów runęły. Bóg wspomniał o wielkiej Babilonii [Babilonie] i dał jej kielich z winem swego zapalczywego gniewu. Zatonęły też wszystkie wyspy i nie znaleziono żadnej góry. A z nieba spadł na ludzi wielki grad – ciężki prawie jak talent – i ludzie zaczęli bluźnić Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż była to bardzo dotkliwa plaga [cios](Objawienie 16:18-21 pau).

       ‘Ostatnie ciosy’ czy ‘plagi’ Boga zdemolują, porażą i powalą ten zły świat ludzki, bo dokonają w nim straszliwego spustoszenia. Nastąpią metaforyczne ‘błyskawice, głosy, gromy i dojdzie do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie będzie to trzęsienie’. Chodzi tu o Boskie, ogniste, bo przenikliwe orzeczenia sędziowskie, nakazy, wstrząsające oświadczenia i gromkie orędzia. Będą to wyraźne przejawy obecności Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa w związku z ‘nadejściem wielkiego dnia Ich gniewu, i kto zdoła przetrwać’? Wszechmocny Bóg zajmie się narodami tego świata, bowiem On nie tylko Był i Jest, ale jest Tym, Który PRZYCHODZI. Narody tego świata doznają niebywałego ‘wstrząsu’, w wyniku którego ‘wielkie miasto [Babilon wielki] rozpadnie się na trzy części. Co z naciskiem potwierdzono symboliką liczby „3”. Nastąpi zaskakujący upadek uwodzących i zwodniczych religii tego świata utrata ich autorytetu i strata na znaczeniu! W skutek ogromnego wstrząsu ‘runą miasta narodów’, co może świadczyć o gwałtownych przeobrażeniach, ruinie społeczno-religijnej tego świata ludzkiego, a przede wszystkim o upadku moralnym i duchowym. Może także chodzić o bankructwo czy załamanie się światowego systemu polityczno-finansowo-gospodarczego. W tym czasie ‘zatoną [uciekną] wszystkie wyspy’ i ‘góry znikną’ — instytucje, organizacje i zapewne wyniosłe jak góry rządy tego złego świata, które do tej chwili mogły wydawać się takie niezależne oraz tak trwałe i stabilne. W tym złym świecie ludzkim nie będzie już bezpiecznych miejsc — żadnych! (Aggeusza 2:6,7; Objawienie 4:8 pau; 6:12-17 pau; 14:8; 16:18-21 bpd; 18:2,3; porównaj 18:21; porównaj podobny opis związany z tymi samymi wydarzeniami w 11:15-19; Tytusa 2:13 bpd; Mateusza 24:30 bw; także porównaj 2Mojżeszowa 19:16; 20:18)

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, stanie się bardzo złym miejscem, zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego nastąpi jego nagły kres! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2,3,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

       Jednak w tym czasie dojdzie do wielkiego ogłoszenia radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’ i dlatego wszyscy ludzie usłyszą ogłaszane wtedy potrójne orędzie. Dla tego złego świata ludzkiego będzie to jak ‘spadający wielki grad, a ludzie będą bluźnić Bogu z powodu ciosu gradu, gdyż będzie to bardzo wielki cios’. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa [Bożego] zbawić wierzących”. Dlatego też przed każdym z ‘ludu Bożego’ otworzy się wtedy ostateczna droga ucieczki i szansa ‘zbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]. Zaraz potem nastąpi definitywny i ostateczny koniec religii tego świata — biblijnego „Babilonu wielkiego”! To nie będzie mądre z naszej strony, aby uparcie i rozpaczliwie dalej w nich trwać. Jeśli naprawdę mamy wiarę w Boga Ojca i w Pana Jezusa Chrystusa to usłuchamy Ich nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego spadające” (Objawienie 7:9,10 bw; 14:6-20 bpd; 16:9; 18:2-5,8,20-24; 19:1-6; Mateusza 24:14; Marka 13:10; 1Koryntian 1:19-21 bt).

       Los tego świata jest nieodwołalnie postanowiony, zmierza on bowiem do swego ostatecznego i wiecznego niebytu! ‘Ocalenie będzie tylko u Boga Ojca [Wszechmocnego] i u [Pomazańca Jego] Pana Jezusa’. „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego [Boga] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. A chodzi o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki! (Objawienie 7:10; 11:15; 12:10; 19:11-21; 21:1-5; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13 nwt-pl)

Uwaga! Proroctwo ‘ostatnich ciosów gniewu Boga’ jest także dokładnie rozważane w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24. Te ważne proroctwa są też omawiane w tematach pokrewnych.

Rozważ także temat: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 22.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys